Life & Stories, Moleskine

i am 100% brunette again

10/01/2008

Pøevlek do zimního. Neskonalá spokojenost. Zlatý ruky a nejvìtší dík <3. A taky moc díky Jirkovi, protože bez nìj by to vùbec nebylo, ale to je nadlouho;) Já nebudu sobec a podìlím se s váma o moje vánoce, i když jen trochu, protože vyfotit to jsem hroznì líná a navíc to už je rùznì používaný a tak. Dostala jsem klávesnici, kterou jsem chtìla. Takže mi už funguje písmenko Ú normálnì. Abych do dvou do rána nemusela svítit lampièkou, chtìla jsem podsvícenou. Obrovskou radost mi udìlala dlouho oèekávaná escada a úplnì úžasná volcom mikina. Dostala jsem kosmetiky asi tak na rok dopøedu, hlavnì teda vìci na vlasy, to se mi nejvíc hodí, díky moc <3. Pak rùzný drobnosti a dodateènì od táty z Izraele nejúžasnìjší konversky. Pak samozøejmì nìjakej ten keš, za kterej jsem si koupila krásný velký zrcadlo, koneènì mám v pokoji tuhle skvìlou vìc. Aspoò vidím, jak chodím do školy a tak XDDD No vážnì jsem nemìla velký zrcadlo. Silvestra jsme strávili s mužem na horách, v Peci pod Snìžkou a to bylo taky super, vidíte ohòostroje na protìjších kopcích a tak. Jinak jsem byla celou dobu nemocná, tak jsem nikde moc nebyla a nic moc nedìlala. Do školy jsem šla až dnes, protože mi to døív nedovolila moje nemoc èíslo dva, prodìlala jsem rùzný vyšetøení a tak a hrozný bylo, že mi nemohli najít žílu, tak mi brali krev ze zápìstí a to bylo hrozný XDDD Teïka mám všude modøiny a vypadám jak nìjakej fet. Ze školy jsem šla po tøetí hodinì a zítra se mi tam nechce, takže nepùjdu taky. Stejnì jsem poøád nemocná, tak na to mám právo. Teïka tøi fotky z uvítání ve škole^^

A chtìla bych vzkázat carrie, aby na mì nebyla už tak hroznì zlá a nemyslela si, že ji tady u nás pod horami nechci a že mùže klidnì a bez problému pøijet kdy chce, že tady má nocleh, jídlo, pití a všecko a že jsem jí to sama nenabídla proto, že jsem si myslela, že by sem nikdy jako nejela takhle na vesnici XDDDDDDD A nìkterý odkazy v menu pùjdou až asi èasem XDDD

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply