Life & Stories, Moleskine

doprdele frenku, myslel jsem, že jsem po tobě!

15/01/2008

Dneska jsem pøijela domù ‚ze školy‘ v sedum. Nìjak jsem se potøebovala vybít a tak jsem jela do Olympu do posilky, byla jsem tak dvì a pùl hodiny a byla jsem fakt úplnì mrtvá. Pak jsme šli na chvíli do hospody a pak domù. Bìhala jsem na bìžícím pásu do totálního píchání v boku a pak znova a zase znova. Pak jsem posilovala prdel jak to šlo a zejtra nevstanu z postele myslim si. Mìla bych se nauèit dvacet á ètyøek o vìcech, který mì nezajímají a jelikož tam z toho mám už jednièku a trojku, když dostanu za pìt, nezabije mì to. Tohle dìlám docela èasto XDDD Když mám èas a chce se mi uèit, nauèím se to a mám za jedna. Když nechci pìtku, jen si to pøeètu veèer, pak v buse ráno a mám trojku. A když se na to chci vysrat, tak udìlám tohle… do novýho pololetí si nadìlám hafo jednièek a dvojek a celej kvìten a èerven se nebudu vùbec nic uèit <333

Kdybych chodila do posilky každý úterý, tak by to bylo fajn. A veèer doma na rotopedu každej den. Ne, nemám na to. Zkusím to? Jo, ne, jo, ne, jo ne… (?) a taky jsme vlastnì hráli skvoš tam… taky honièka. To by ovšem pak doma nesmìla bejt pizza. Když já za celej den mìla jen jednu suchou housku no… nìjak mi nejde jíst. Na tìlocviku jsem mìla tu odvahu jako jediná udìlat skrèku pøes kozu. Sama jsem nevìdìla, co ve mnì je XDDD Táta dneska povìsil na zeï obraz, co jsem jim namalovala k vánocum.

No a dala jsem do poèítaèe teda fotky s ptáèkem a dám je sem a vypadá to, že nemám vlasy a tak… bohužel. Tak si je tam asi budete muset domyslet nebo tak nìco. A zesvìtlila sem je a nevim proè.

Jo a dneska jsem se TOMU už jenom smála, tak mi je líp ;) Musíte to špatný vždycky pøevíst na nìco jinýho. Najít na tom nìco vtipnýho. Já jsem to nìjak udìlala a fakt mi je jako líp ;))) Našla jsem si na netu hroznì super trika a až mi pøijdou nìjaký money, tak se do toho pustim. Jako vždy, že:)

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply